Sartor Drange

Strømme gård

Prosjektfakta
Byggherre
Vestbo – (Vestlandske boligbyggelag)
Entrepriseform
Hovedentreprise Grunn- betong – og tekniske anlegg
Byggeår
2014- 2020
Tiltaksklasse
UTF-Klasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Bygging av ca 2000m veier og tilhørende VA-anlegg /kabelanlegg
 • Ombygging av eksiterende vei- Bjørgeveien over ca 450m lengde
 • Berørt areal- ryddet for vegitasjon ca 55.000m2
 • Utgraving og fjerning av løsmasser 30.000m3
 • Sprengning og intern masseflytt ca 16.000fm3
 • Tilføring og utlegging av sprengstein 35.000am3
 • Utlegging i fylling i sjø/vann – ca 15.000m3
 • Opparbeidelse av VA-grøfter- ca 2000m
 • Utførelse av selvfallsledninger fra 150- 1200mm – Betong/PVC/PE – 2000m
 • Utførelse av trykkledninger 150mm- 300mm ledninger – PE/Duktil – 2000m
 • Midlertidig vannforsyning til eksisterende boenheter
 • Vannledning i sjø PE 355mm – ca 400m
 • Mindre stikkledninger PE/PVC – Anslagsvis 300m
 • Diverse pumpeledninger/pumpestasjoner-2 stk – PE – 400m
 • Montering av kummer samlekummer/vannverkskummer Diameter-600mm-2500mm- anslagsvis 120stk
 • Kabelgrøfter med tilhørende installasjon – ca 2.000m
 • Forsterkningslag i veier 21.000m2
 • Bærelag av knust masse 20.000m2
 • Asfaltert bærelag Ag16- 70mm – 15.000m2
 • Bindelag / Slitelag i veier/ fortau Agb 11 og 16 – 20.000m2
 • Natursteinsmurer – opp i 8m høyde – 1.200m2
 • Murkroner i betong/diverse betongarbeid.- ca 150m3
 • Veirekkverk/kantstein granitt og betong ca 1.500m
 • Støyskjermer – ca 250m
 • Veigrøfter/fjellsikring bolter og nett – ca 150 bolter
 • Jordarrondering /såing av veiskråninger ca 10.000m2
 • Montering av skilt/veimerking- ca 2000m vei
 • Utlegging og montering av siltgardin i Sælenvannet ca 450m lengde-5000m2
 • Utsortering av avfall i gravemassene ca 3000m3
 • Miljøkontroll – begrensninger i forhold til avrenning mot Sælenvannet
 • Utarbeidelse av trafikkplaner- faseplaner – mye trafik-komplisert utførelse
 • Koordinering av utførelse i forhold til myndigheter og etater
 • Hovedbedrift ansvar for utarbeidelse/koordinering/oppfølging av HMS- rutiner
 • Innmåling og utarbeidelse av FDV-dokumentasjon
Bilder Galleri