Sartor Drange

Prosjekt D09 Kryssing Fjøsangerveien

Prosjektfakta
Byggherre
Hordaland Fylkeskommune v/ Bybanen Utbygging
Entrepriseform
Hovedentreprise
Byggeår
2018-2019
Tiltaksklasse
3

Entreprisen omfatter:

 • Rivning av bygninger: 3 stk. bolighus samt flere mindre boder/uthus/garasje
 • Utgraving jord, morene, ubrukbare masser ca. 60 000m3
 • Boring, sprenging og masseflytting fjell, ca. 20 000m3
 • Etablering av rørspunt ca. 4 200m. (C/C 500mm ca 2 650m2)
 • Rivning av betongkonstruksjoner. Undergang samt støttemurer mot E-39 og mot tilstøtende eiendommer. Antatt volum ca. 630m3.
 • Etablering av 3 nye adkomstveier for eiendommer.
 • Etablering av midlertidig omkjøringsvei E-39 mot vest. Lengde ca. 230m, bygges vha geomur i ca 9m høyde
 • Asfaltering omkjøringsvei og nye adkomstveier, 2 100 tonn.
 • 750m betongrekkverk på omkjøringsvei.
 • Omlegging av infrastruktur i Løbergsalleen. Vann, overvann og spillvann monteres på spunt (påhengt konsoll på spunt).
 • Boring under E39 for ny overvann- og spillvannstrase. Dimensjon 560mm i lengde på ca 50m

Omfattende sikringsarbeider:

Uttransport av nærmere 60.000 fm3 tilstøtende E39 med en ÅDT på ca 45.000, samt gang- og sykkeltrafikk ved D09 har stilt krav til trafikkhåndtering for både myke og harde trafikanter. Videre er det koordinering opp mot ulike etater og skole (god dialog mot FAU) samt barnehage tett på anleggsområdet. Videre er det håndtering av infrastruktur i grunnen. E39 Fjøsangerveien er lagt om midlertidig ifm etablering av nytt VA-system, det har krevd utarbeidelse av god og svært detaljerte framdriftsplaner og arbeidsvarslingplaner, i tett samarbeid med SVV, kommune og oppdragsgiver Bybanen Utbygging. Dette gjør oss kjent med de ulike krav som stilles.

Bilder Galleri