Sartor Drange

Møllendalsveien vest

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen Kommune- Etat for utbyggingsavtaler
Entrepriseform
Hovedentreprise Gang og Sykkelvei Vest-Byggetrinn 2
Byggeår
2015-2016
Tiltaksklasse
Tiltaksklasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Ombygging av dagens veier med ny gang- og sykkelvei- ca 400m
 • Omarbeidelse av dagens infrastruktur til ny veiutforming
 • Utgraving for nye konstruksjoner i bakken
 • Va-anlegg i hele veien lengde
 • Rivning av diverse installasjoner/konstruksjoner
 • Kabelgrøfter
 • Koordinering-kryssing/langsføring mot eksisterende infrastruktur
 • Gatelys-Elkraft i hele veiens lengde
 • Utsortering og miljøhåndtering av forurenset masser- ca 3.000m3
 • Oppbygging av ny veikropp med nye masser- anslagsvis 5000m2
 • Forsterkningslag ca 5.000m2
 • Knust bærelag ca 4.800m2
 • Asfaltert bærelag ca 4.000m2
 • Bindelag ca 4.000m2
 • Slitelag på vei og fortau ca 5.000m2
 • Nedfresing av eksisterende vei ca 2.800m2
 • Veimerking og skilting
 • Grøntareal ca 500m2
 • Betongarbeider, forstøtningsmurer- ca 150m3- Armering 25.000kg
 • Kantsten/renner av granitt- 1050 meter
 • Tørrmurer av naturstein- 150m2
 • Veirekkverk 200m
 • Diverse installasjoner langs vei- t.d busskur
 • Mye koordinering av utførelsen mot gående/syklende og biltrafikk
 • Utarbeidelse av faseplaner og trafikkplaner
 • Koordinering mot etater og myndigheter
 • Hovedbedrift, ansvar for utarbeidelse/koordinering/oppfølging av HMS/KS rutiner
 • Innmåling/ustikking av tiltaket- Utarbeidelse av FDV dokumentasjon
Bilder Galleri