Sartor Drange

Møllendalsveien øst

Prosjektfakta
Byggherre
Bergen Kommune – Trafikketaten / ( Etat for utbyggingsavtaler)
Entrepriseform
Hovedentreprise Gang og Sykkelvei Øst – Byggetrinn
Byggeår
2013 – 2015
Tiltaksklasse
Tiltaksklasse 3

Entreprisen omfatter:

 • Ombygging av dagens veier med ny gang og sykkelvei, samt parkeringsplass – ca 600m lengde
 • Omarbeidelse av dagens infrastruktur, til ny veiutforming.
 • Utgraving for nye konstruksjoner i bakken.
 • VA-anlegg – selvfallsledninger – omlegging for VA-etaten i Møllendal
 • Rivning av diverse installasjoner/konstruksjoner
 • Rivning og miljøsanering av nøstene i Merkur båtforening – mye forurenset avfall.
 • Kabelgrøfter med stikk til alle
 • Koordinering – kryssing / langs føring mot eksisterende infrastruktur
 • Gatelys – EL kraft i hele veien lengde.
 • Utsortering og miljøhåndtering av forurenset masse – 4.000m3
 • Oppbygging av ny veikropp, med nye masser – anslagsvis 6.500m2
 • Forsterkningslag ca 5.000m2
 • Knust bærelag ca 5.000m2
 • Asfaltert bærelag 4.000m2
 • Bindelag 4.000m2 – Agb 11 – 100g/m2
 • Slitelag veier/ fortau – 5.000m2 – Agb 11 – 100kg/m2
 • Fresing av eksisterende veibane 3.150m2
 • Veimerking og skilting
 • Grøntanlegg ca 500m2
 • Belegg av storgatestein 500m2
 • Betongarbeider for utvidelse av bro over Møllendalselven – 75 m3 – Armering 15.000kg
 • Kantstein /renner av granitt – 750m
 • Tørrmurer av naturstein – 150m2
 • Brorekkverk 20m
 • Diverse utrusting langs veien / busskur
 • Mye trafikk – koordinering av utførelsen mot gående/syklende og biltrafikk – faseplaner trafikkplaner
 • Koordinering mot etater og myndigheter
 • Hovedbedrift ansvar for utarbeidelse / koordinering / oppfølging av HMS/KS- rutiner
 • Innmåling / Utstikking av tiltaket – utarbeidelse av FDV dokumentasjon
Bilder Galleri